NPIF

Spis deg frisk!

 Forum 

Intervju med Neurozym ved Dr. Gunnar Brøndstad september 2007

Av Tove Stenersen

Neurozym utfører urinpeptidtest som viser om man nedbryter bl.a kasein og gluten feil og utskiller peptidene i blodet slik at de kan nå hjernen eller andre deler av kroppen.

-Hvilke sykdommer har de som tar peptidtesten?
-Autisme og ADHD står naturligvis for en stor andel, men den største gruppen er nok de med såkalte ”diffuse plager”. Vi får også mange urinprøver fra folk med mageproblemer.

-Kan dere lese av peptidmønsteret hvilke sykdommer folk har?
-Nei. Vi vet Reichelt har prøvd seg på dette, men vi har ikke noe grunnlag for å kunne tolke peptidmønsteret på denne måten. Reichelt er også skeptisk til å bruke peptidmønsteret diagnostisk nå. Vi har dessuten observert at personer med vidt ulike diagnoser kan ha så å si like peptidmønstre.

-Tar dere også peptidtest for kreft eller andre sykdommer som ikke har med proteinintoleranse å gjøre?
-Nei.

-En av teoriene er jo at peptidene går til hjernen. Kan det ikke være et problem at peptidene blir igjen i kroppen og ikke blir skilt ut i urinen og derfor ikke syns på testen? Er ikke det nesten verre enn enn at det blir skilt ut?
-Hvordan peptidene tas opp og skilles ut av kroppen er dessverre lite kjent. Testen baserer seg på den antagelsen at en person med høye nivåer av peptider i blodet vil skille ut noe av dette i urinen slik at det kan oppdages. Likevel er det et åpent spørsmål om alle skiller ut peptidene i noenlunde samme grad eller ikke. Dette er jo noe vi gjerne skulle visst mer om.

-Hvordan har dere bestemt grensen for "normal"? Det er vel ikke så mange "normale" som har tatt testen?
-Dette baserer seg på erfaring. Vi har både sammenlignet med Reichelts vurderinger og med prøver fra friske personer og personer med åpenbart ”irrelevante” diagnoser. Det er dessverre vanskelig å få tak i et godt normalmateriale som vi f.eks. kan sammenligne med autister og andre pasientgrupper.

-Har dere en "mal" tilgjengelig for "normalen" eller for ulike sykdommer, eller går det mest på skjønn? Kan vi få "malen" til gjennomsyn, helst trykking i PIFnytt?
-Dette går mest på skjønn, blant annet fordi det må tas hensyn til medisinbruk i vurderingen. Enkelte medisiner kan betydelig senke peptidnivået og grensen normal og forhøyet vil dermed forskyves.

-Hva legges i begrepet "normalt", "noe forhøyet", "forhøyet" osv.. (fortrinnsvis en eksakt angivelse - da kan vi kontrollsjekke i pubmed på andre studier)
-Som begrunnet i forrige spørsmål kan det ikke gis eksakte angivelser på dette. Generelt kan man si at nivået ”noe forhøyet” er grensetilfellet der diett kan være nyttig, men ikke nødvendigvis. ”Tydelig forhøyet” angir verdier så høye at en diett etter all sannsynlighet vil gi effekt. Grensesettingen her er også i høy grad erfaringsbasert.

-Har dere tanker om hvordan dere kan utvikle testen rent teknisk, eventuelt bruke en annen type test.
-Testen slik den er i dag er for usikker. Vi ville gjerne utvikle en LC-MS metode for å påvise peptider, men dette viste seg å være mer ressurskrevende enn vi først antok. Vi ønsker å gå videre med dette i en ikke altfor fjern fremtid. En slik test ville ha vært mye sikrere en den HPLC-metoden som brukes i dag fordi den ville finne molekylvekten til stoffene som ble funnet. Muligheten for falskt positive svar ville nærmest bli eliminert.

-Er det noen tvil om hvilken type peptid dere måler? Er det mer sannsynlig at dere får en "falsk positiv" enn en "falsk negativ"?
-Svakheten med HPLC-metoden er at den ikke kan skille mellom to stoffer som kommer ut på eksakt samme tidspunkt. For å redusere sjansen for falskt positive svar måler vi ved to ulike ultrafiolette bølgelengder. Hvis begge bølgelengder stemmer overens med standarden, antar vi at det er det opioide peptidet. Likevel kan man ikke gardere seg 100% mot falskt positive svar. Falskt negative svar vil kunne forekomme hvis det aktuelle peptidet ”drukner” i et annet stoff det finnes mye mer av i urinen. Dette kan være et problem både ved lekk tarm og ved medisinbruk. Falskt negative svar er sannsynligvis mer vanlige enn falskt positive.

-Kan annet enn peptider snike seg inn på grafen?
-Ja, blant annet en del medikamenter. Det er også en del ukjente substanser som forekommer i blant som ikke kan være peptider. Dessuten er det en hel del ikke-opioide (trolig harmløse) peptider som kan skilles ut i urinen.

-Er det slik at peptidene raskt blir ødelagt og det  derfor er viktig å fryse ned urinen straks? Hender det at urinen kommer helt smeltet slik at peptidene er ødelagt? Er det bakterier som gjør at peptidene blir ødelagt på veien?
-Ved temperaturer over +6 til +10 grader brytes peptidene raskt ned. Det er derfor avgjørende for et korrekt resultat at prøven fryses ned umiddelbart. Selv om de fleste urinene er smeltet når de kommer til oss, holder de seg kjølige ganske lenge pga fryseelementet. Det er stort sett når folk ikke bruker fryseelementet eller sender prøven rett før helga at den kan bli ødelagt på veien. Det er ikke bakterier som står bak nedbrytningen, men enzymer. Det er mulig enzymene stammer fra bakterier, men bakteriedrepende midler hjelper i hvertfall ikke.

Fins det andre metoder for å detektere peptidene i urin?
Det skal visstnok finnes alternative metoder (immunbaserte), men hvor pålitelige de er vites ikke.

-Hvor nøyaktig er utstyret dere bruker?
-Selve analyseutstyret er ekstremt nøyaktig. Det er på tolkningssiden usikkerheten ligger.

-Hvor mange tester utføres pr. år?
-Det er en forretningshemmelighet.

-Er testresultatene tilgjengelige for evt. forskningsgrupper?
-Nei. Vi har taushetsplikt og kan ikke utlevere testresultater. Dessuten egner ikke dataene seg til slik bruk. Dette skyldes blant annet at vi ikke kan være sikre på at diagnosene som oppgis er korrekte. Dette begrenser også vår mulighet til å undersøke sammenhenger mellom peptidmønster og diagnose statistisk.

Dvs. har dere navnelister på personer som har testet postitivt slik at det er mulig å følge dem opp i evt. studier?
Vi har lister over de som har tatt testen, men de er ikke koblet direkte opp mot resultatene. Resultatene ligger i arkivet i papirform. Dette er blant annet av sikkerhetsmessige årsaker.

Anslagsvis hvor mange av de som testes har forhøyede verdier?
Dette varierer mye avhengig av hvor flinke rekvirentene våre er til å finne de aktuelle kandidatene for proteinintoleranse. For tiden er de ganske flinke og funnprosenten ligger vel mellom 50 og 55% et sted.

Er det normalt å ikke skille ut noen peptider i det hele tatt, selv med vanlig brød/melk-kosthold? Hvor mange anslagsvis har silke testresultater?
De fleste skiller ut noe peptid og slår ut som Lav/Normal på noen peptider. Det er imidlertid noen som ikke skiller ut noe i det hele tatt. Det er nok ikke mer enn et par-tre prosent av prøvene som har absolutt null utslag.

-Anslagsvis hvor mange rekvirerende leger tar kontakt for å få forklaring på prøveresultatet?
-Ganske få. Vi får kanskje en telefon eller to i måneden om dette. Vi har et inntrykk at mange bruker nettsidene våre. De fleste fastleger leser enten den vedlagte forklaringen eller gir opp før de har prøvd.

-Hva er inntrykket av responsen fra de legene som ringer?
-Noen synes nok at det hele er litt ullent, men de som ringer oss synes som regel det er litt spennende også. De legene som sender mange prøver rapporterer om meget god nytte av testen, og er svært entusiastiske.

-Hva gjør dere for å bli bedre kjent?
-Vi annonserer en del på internett og sender også ut informasjonsbrev med ujevne mellomrom til terapeuter over hele landet. Noe foredragsvirksomhet forekommer også. Deltakelse på kongresser og messer blir også prioritert. Alt dette vil bli trappet opp de nærmeste par årene.

-Hvilke planer har dere for framtiden? Skal dere satse mer på urinpeptidtest eller er bakterier hovedsatsingen?
-Urinpeptidtesten vil bli utviklet videre og markedsført også i andre nordiske land. Det vil også bli stort fokus på probiotiske bakterier fremover.

-Jeg forstår det slik at urinen sentrifugeres og deretter blir de enkelte deler veid og grafen vi får gir et bilde av antall peptider med samme molekylvekt? Kan dere forklare rent teknisk på en forenklet måte selvsagt hvordan testen fungerer?
Nei, du har nok misforstått litt her. Her er en forklaring sakset fra hjemmesiden vår:

HPLC-analyse av peptider i urin
Med utgangspunkt i den metode som er utviklet av overlege dr.med Karl Ludvig Reichelt, har Neurozym satt opp en HPLC-metode for å måle mengden opioide matpeptider i urinen.
Ved en HPLC- (fra engelsk: High Pressure Liquid Chromatography) metode pumpes prøven gjennom en smal stålsylinder som inneholder et porøst tettpakket materiale. Peptidene i prøven vil binde seg til partiklene i det porøse materialet. Deretter pumpes en ny løsning med en annen sammensetning gjennom  kolonnen, og som fører til at peptidene løsner og blir med væsken ut av kolonnen. Fordi de ulike peptidene er bundet til kolonnematerialet med ulik styrke vil de løsne etter tur og kommer ut av kolonnen på ulike tidspunkter. I det løsningen forlater kolonnen pumpes den gjennom en fotocelle som registrerer mengden peptid som passerer. Dette registreres som en kurve, hvor hver topp representerer et stoff. Størrelsen på denne toppen avspeiler mengden peptid. Posisjonen til toppen forteller hvilket peptid det (sannsynligvis) er. I hver analyseserie kjøres en blanding med kjente opioide peptider (peptidstandard). Den viser oss nøyaktig posisjon til de enkelte peptidene, og vi kan benytte det når vi skal identifisere disse peptidene i pasientprøven.

-Tester dere for alle kjente sekvenser av opioide peptider fra mat? Kan dere liste dem opp:
-Vi tester på følgende matpeptider pr i dag:
Casomorfin 1-4, amid
Casomorfin 1-5
Casomorfin 1-7
Casomorfin 1-8
Gluteneksorfin A5
Gluteneksorfin B5
Gluteneksorfin C
Gliadorfin
I tillegg kommer dermorfin som kommer fra mikroorganismer.
Det finnes flere sekvenser av opioide matpeptider som vi ikke tester på ennå. Det er gluteneksorfin A4 og B4, casomorfin 1-3 og rubiscolin 5 og 6 (fra spinat).

 -Labbio i Frankrike har også en urinpeptidtest. Deres test gir utslag for mennesker som ikke har fått utslag på Neurozyms test. Hvordan vil dere forklare det? Tolkning eller tekniske spørsmål? Mer detaljert?
-Vi er veldig glade for at du stiller akkurat det spørsmålet. Vi har selv sendt en prøve til Frankrike og fått resultater som overhodet ikke stemmer overens med våre egne på den samme prøven. Vi er så sikre som vi kan bli på at vår analyse er korrekt. På vår hjemmeside ligger en redegjørelse for hvordan vi analyserer prøvene, men vi savner en tilsvarende redegjørelse fra Labbio. Dermed er det umulig for oss å si hvorfor våre tester gir totalt forskjellige svar i forhold til Labbios.

Kostholdsendringer

Kan hjelpe ved: 

ADHD
Aggresjon
Asperger
Autisme

Depresjon
Diabetes
Dysleksi
Epilepsi
Konsentrasjonsvansker
Magetrøbbel
Multippel Sklerose
Muskelsmerter
Opioide peptider
Parkinson
Psoriasis
Schizofreni
Sengevæting
Stoffskifteproblemer
Utslett

 

Listet alfabetisk.


 

Nytt PIF-nytt

PIF-nytt-nr-2-2017-Forside-web-lite 


Alle medlemmene våre får PIF-nytt 4 ganger i året. Mangler du noen utgaver? Bestill dem hos: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Frist for artikler etc til neste
PIF-nytt: 30. jan. 2017!

      2013 © NPIF | Drøbakgate 10b | 0463 OSLO | Tlf: 94 81 86 05 | Org.nr 980.252.256 | Bankgiro 5083.06.02795 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.