NPIF

Spis deg frisk!

 Forum 

Trygderettigheter

Kjennelser fra Trygderetten

Disse kjennelsene har stått I PIFnytt nr 3 2001

I mellomtiden er loven blitt endret, slik at muligheten er mindre nå. Et medlem i vår forening har forsøkt å anke til Lagmannsretten, og tapte desverre. Denne anken blir betraktet som prinsipiell. Advokat Jørgen Klaveness konkluderte deretter som følger:

- Når det gjelder grunnstønad for proteinintolerante er svaret nei så langt. Vi tapte i retten, og for proteinintolerante alene å holde på med det, er bortkastet tid. Reglene eller forståelsen av dem må endres før dette skal bli mulig.

 
Kjennelse av 22. juni 2001.

Ankesak nr. 99/05081. ftrl § 6-3.
Grunnstønad ved matvareintoleranse, non-cøliaki glutenintoleranse - kravet til “nødvendige e k s t r a u t g i f t e r .
“Femmedlemsavgjørelse.” Krav om grunnstønad på grunn av fordyret kosthold som følge av non-cøliaki gluten intoleranse.

Spørsmål om hva som nærmere ligger i lovens krav om at det må gjelde “nødvendige” ekstrautgifter. Rett satt med 5 medlemmer. Retten fremhevet at når det gjelder bevisbedømmelsen har Trygderetten i praksis også om grunnstønad for ekstrautgifter ved diett, lagt til grunn at det er tilstrekkelig med overvekt av sannsynlighet. Under henvisning til tidligere praksis ga retten uttrykk for at det ved den nærmere vurderingen av om utgiftene var nødvendige”, måtte det tas særlig hensyn til alvorlighetsgraden av den aktuelle sykdom og risikoen for komplikasjoner som svekker ernæringen, sammen med sannsynligheten for at vedkommende person har funnet frem til et kosthold som lindrer plagene. Etter omstendighetene kan det ytes grunnstønad også til diett som ikke er vitenskapelig anerkjent.

Retten tilføyde at det i saker om grunnstønad til diett, er viktig å få klarlagt hvilke ekstrautgifter som faktisk må anses nødvendige, både med hensyn til diettens sammensetning og kostnadene ved de enkelte komponenter. Retten kom til at kravet om “nødvendige” ekstrautgifter var oppfylt i saken. På bakgrunn av uttalelse fra spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Rikshospitalet, oppfattet retten det slik at utgiftene til en glutenfri
diett her var den samme som for cøliaki, og grunnstønad ble, som for cøliaki, gitt etter sats 4.

 
Kjennelse av 2. mars 2001.

Ankesak nr. 00/04067 - ftrl § 6-3. Grunnstønad. Diettutgifter - gitte retningslinjer fra Rikstrygdeverkets i saken ikke tillagt avgjørende vekt.. Mann som led av Chrons sykdom og hadde vært gjennom tre operasjoner hvor syk tynntarm ble fjernet, opplevde mindre plager når han spiste økologisk mat og tok kosttilskudd. Han hadde fått
avslag på krav om dekning av merutgifter til fordyret kosthold da han ikke fylte spesielle krav som stilles i RTVs retningslinjer.

Retten mente retningslinjene gir et godt utgangspunkt for vurderingen, men at de på bakgrunn av rettskildesituasjonen ikke uten videre må følges strengt etter sin ordlyd. Det måtte tas særlige hensyn i det konkrete tilfelle til alvorlighetsgraden av sykdommen og risikoen for komplikasjoner som svekker ernæringen. Det foreligger ikke vitenskapelige studier som dokumenterer generell effekt av en bestemt type diett ved Chrons sykdom. Etter en konkret vurdering kom retten til at vilkårene for grunnstønad sats 1 var oppfylt.

 
Kjennelse av 23. februar2001.

Ankesak nr. 00/03422 - ftrl § 6-3.
Grunnstønad. Diettutgifter - krav til dokumentasjon for stønadsbeh o v. Kvinne, 54, år, søkte grunnstønad til diett. Opplyst om matvareintoleranse fra ungdommen, forverret i 20 årene med elveblest av visse matvarer. Mangeårige reaksjoner med muskelsmerter/stivhet, utmattelse og hodepine, forverret etter hodeskade. Hadde gjennom flere
år selv systematisk provosert med m a t v a r e r, og funnet fram til gluten-, gjær- og melkefri diett som ga vedvarende bedring.

Støttet av sin lege, som fant diagnosen matvareallerg i / i n t o l e r a n s e sikker og varig. Provokasjonstest
for påvisning av mulig cøliaki ble ansett medisinsk uforsvarlig. Fylkestrygdekontor fant at vedk. noe retten la til grunn. Kravet avslått under henvisning til RTVs retn i n g s l i n j e r, som ble ansett  ufravikelige av ftk. Retten ikke enig i dette. Det må kunne foreligge “nødvendige ekstrautgifter” og rett til grunnstønad også i andre tilfelle og uten de særskilte krav til bevis som følger av retningslinjene, dersom det etter en konkret vurdering er tilstrekkelig
sannsynliggjort på andre måter at diett bedrer sykdomsplagene. Retten fant at så var tilfelle i saken, og hjemviste for vurdering av omfang av ekstrautgifter.
 
Kjennelse av 6. oktober 2000.

Ankesak nr 00/03633 - ftrl § 6-5.
Grunnstønad og hjelpestønad - forhøyet stønad til barn og unge.
Sats 2 til nyfødt med “Føllings sykdom” ansett som riktig fastsettelse, jfr. tidligere praksis. Jente født i juni 1999 med den arvelige s t o ff s k i f t e s y k d o m m e n Fenylketonuri (Føllings sykdom) var tilstått forhøyet  hjelpestønad sats 2. Sykdommen medfører særlig behov for en helt spesiell og nøyaktig diett for å unngå alvorlige fysiske og psykiske skader, der tilberedning av maten, mating, kontroller, omregninger og tilsyn med at barnet ikke inntar mat som det ikke skal ha, utgjør det vesentligste av merarbeidet. Dette arbeidet synes i stor grad å være likt for alle barn med denne diagnosen. Anken i foreliggende sak gjaldt hjelpestønadssatsens størrelse. Retten viste til tidligere praksis i Trygderetten og særlig kjennelse av 3. juli 1986 i ankesak nr. 2533/84 som beskriver sykdommen og den strenge diettbehandling som foreldrene må følge opp. Denne avgjørelsen synes å angi en norm for stønadsnivået ved aktuelle diagnose og retten sluttet seg til det hovedsyn som fremkom der samt viste til at Trygderetten i flere saker har kommet til samme resultat. Retten fant at hjelpestønad sats 2 måtte anses som dekkende ytelse også her. Stadfestelse.
18 fraTrygderetten

Kostholdsendringer

Kan hjelpe ved: 

ADHD
Aggresjon
Asperger
Autisme

Depresjon
Diabetes
Dysleksi
Epilepsi
Konsentrasjonsvansker
Magetrøbbel
Multippel Sklerose
Muskelsmerter
Opioide peptider
Parkinson
Psoriasis
Schizofreni
Sengevæting
Stoffskifteproblemer
Utslett

 

Listet alfabetisk.


 

Nytt PIF-nytt

PIF-nytt-nr-2-2017-Forside-web-lite 


Alle medlemmene våre får PIF-nytt 4 ganger i året. Mangler du noen utgaver? Bestill dem hos: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Frist for artikler etc til neste
PIF-nytt: 30. jan. 2017!

      2013 © NPIF | Drøbakgate 10b | 0463 OSLO | Tlf: 94 81 86 05 | Org.nr 980.252.256 | Bankgiro 5083.06.02795 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.